UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Slađana Mihajlović

Prvencija rane neonatalne sepse – intrapartalna antibiotska profilaksa

Ass. dr sci. med. Slađana Mihajlović

KBC dr Dragiša Mišović – Bolica za ginekologiju i akušerstvo

Rana neonatalna sepsa uzrokovana beta hemolitičkim streptokokom (GBS) i dalje je vodeći uzrok neonatalnog morbiditeta i mortaliteta. Incidencija pre intrapartalne antibiotske profilakse (IAP) bila je 1-2%. Mnogobrojni faktori rizika svrstani su u tri grupe – rizici od strane majke, intrapartalni rizici i rizici od strane novorođenčeta. Glavni faktor rizika je kolonizacija gastrointestinalnog i genitourinarnog trakta majke ovom bakterijom, a glavni put prenosa je vertiklana transmisija sa zaražene majke na novorođenče. Od 2002. godine prema svetskim smernicama uveden je univerzalni skrining za sve trudnice koji je i dalje zlatni standard za postavljanje dijagnoze. Skrinig se sprovodi uzimanjem vaginalno-rektalnog (VR) brisa  u periodu od 35-37 g.n. Nakon uvođenja intrapartalne antibiotske profilakse, incidencija rane neonatalne sepse je značajno smanjena. Prema svetskim statistikama, danas se kreće između 0,2-0,5 ‰. Pored pozitivnog GBS VR brisa, faktori rizika za ravoj rane neonatalne sepse su i PROM više od 12h, kao i porođaj pre 37 g.n. S obzirom na broj porođaja (preko 4000 godišnje) i incidenciju PROM-a od 6-19%, značajan broj porodilja i novorođenčadi  u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ bi bio obuhvaćen strategijom za prevenciju rane neonatalne sepse. Prevencija rane neonatalne sepse  podrazumeva strategiju koja se odvija u dva koraka, korak prema majci i korak prema novorođenčetu. Preventivna strategija bazirana na prenatalnom  skriningu  (skrining svih  trudnica, uzimanjem vaginalne kulture u periodu od 35-38 g.n. i lečenje trudnica sa pozitivnim kulturama) – provera rezultata pri ulasku u porodilište. Preventivna strategija bazirana  na  identifikaciji trudnica kod kojih se javlja neki od  faktora rizika i tretman u toku porođaja – primena antibiotika intrapartalno ( IAP) u sledećim situacijama: Febrilna majka  T > 38.C, znaci chorioamnionitis, GBS bolest prethodnog deteta, GBS   (+) u ovoj trudnoći  Ampicilin 2 g i.v. ,  zatim 1 g na 4 h do porođaja ioi Gentamicin 2 mg/kg i.v , zatim 1,5 mg/kg na 8h do porođaja, PROM >  12h,  Porođaj <  37 g.n (znata vaginalna kultura) Cefazolin  2 g i.v.,   (nepoznata vaginalna kultura)   zatim 1g  na 8h do porođaja.

Apstrakti