UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Jovan Lovrenski

Ultrazvuk pluća kod dece – šansa koju nemamo pravo da propustimo

Prof. dr Jovan Lovrenski

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi SadMedicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

Prvi pokušаji izvođenja ultrаzvuka (UZ) plućа potiču još iz kаsnih sedаmdesetih godinа prošlog vekа. Međutim, refleksijа UZ tаlаsа o vаzduhom ispunjenа plućа i koštаne strukture grudnog košа smаtrаnа je glаvnom preprekom zа UZ evаluаciju plućа. Zabluda je trajala sve do poslednje tri decenije kada su brojnа istrаživаnjа ukаzаla nа izvanredne mogućnosti i znаčаj ove dijagnostičke metode, pogotovo u pedijatrijskoj populaciji zbog manje debljine zida grudnog koša.

Glavne teme predavanja biće upoznavanje sa tehnikom pregleda, sastavnim delovima normalnog UZ obrasca pluća i pleure, kao i sa osnovama patološkog UZ nalaza. Jasno će biti definisano značenje A i B linija, znaka „klizanja pluća“, subpleuralnih konsolidacija, intersticijalnog/alveolarno-intersticijalnog edema i različitih tipova vazdušnog bronhograma (razgranat, paralelan, dinamički, fluid bronhogram), sa težištem na praktičnoj primeni ovih parametara u svakodnevnom kliničkom radu. Naglasak će biti stavljen na UZ dijagnostiku pneumonija, pleuropneumonija i nekrotizirajućih pneumonija, koje predstavljaju izuzetno čestu i važnu plućnu patologiju u pedijatriji, a gde se UZ pluća u brojnim studijama pokazao značajno preciznijim u odnosu na rendgenografiju pluća. Takođe, biće prezentovane i izuzetne mogućnosti praćenja terapijskih efekata kod dece sa pneumonijama. Predavanje će obuhvatiti i nekoliko interesantnih slučajeva iz svakodnevne kliničke prakse koji su bili UZ dijagnostikovani, kao što su: sekvestar, inflamirana pneumatocele, ehinokokna cista i aspiracija stranog tela. Biće prikazana i dijagnostika pneumotoraksa, parcijalnog pneumotoraksa i hidropneumotoraksa, kao i komparacija UZ nalaza pleuralnih izliva sa video-asistiranom torakoskopijom. Deo predavanja obuhvatiće i savremene trendove primene UZ pregleda pluća u neonatalnim intenzivnim jedinicama. Kratak segment predavanja biće posvećen i evaluaciji pokretljivosti hemidijafragmi u M-modu, kao i detekciji patoloških promena u zidu grudnog koša.

Zaključno će biti navedene sve prednosti, ali i mane i limiti UZ pregleda pluća i pleure, kao i veliki potencijal primene ove metode u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Apstrakti