UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Vladimir Perović

Značaj QuantiFERON-TB gold+ testa u dijagnostici latentne infekcije izazvane M. tuberculosis

Prof. dr Vladimir Perović

Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Latentna tuberkuloza predstavlja stanje perzistentnog imunskog odgovora na prethodnu infekciju izazvane M. tuberculosis (MTB) bez simptoma klinički manifestne bolesti. Pretpostavlja se da je oko 30% svetske populacije inficirano ovim mikroorganizmom i da će 5-10% ove populacije razviti aktivnu forme ove bolesti tokom života. U zemljama sa malom incidencijom TB, individue za latentnom TB predstavljaju značajan rezervoar ovog mikroorganizma. Blagovremena i pravilna dijagnostika latentne infekcije ima važnu ulogu u prevenciji širenja TB. U sklopu predavanja biće ukratko predstavljena patogeneza latentne TB kao i dijagnostički test za detekciju latentne tuberkuloze QFT TBGold+. Poseban osvrt biće na primeni ovog testa prilikom skrininga pacijenata koji primaju biološku terapiju.

Apstrakti