UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Nataša Miladinović Tasić

Ehinokokoza kod dece

Prof. dr Nataša Miladinović-Tasić1,2, Milica Stanković3, Vesna Marjanović1,4, Kristina Arizanović1, Isidora Tasić1

1Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija
2Centar za mikrobiologiju, Institut za javno zdravlje Niš, Srbija
3Centar za patologiju i patološku anatomiju, Klinički centar Niš, Srbija
4Klinički centar, Niš, Srbija

Ehinokokoza (hidatidna bolest) je kosmopolitska infekcija izazvana larvenom formom parazita roda Echinococcus (E). U humanoj populaciji od posebnog značaja su vrste E. granulosus i E. multilocularis sa potencijalom izazivanja cistične i alveolarne forme ehinokokoze. Čovek je intermedijarni, akcidentalni domaćin i može se zaraziti unošenjem vode ili hrane kontaminirane fecesom inficiranog psa. Dijagnoza ehinokokoze se zasniva na korelaciji između anamnestičkih podataka, kliničke slike, imunološke i radiološke dijagnostike, kao i patohistološke potvrde.

Cilj rada bio je da predstavimo slučajeve ehinokokoze kod dece, rezimiramo dosadašnja saznanja o samoj bolesti, njenoj kliničkoj prezentaciji, dijagnostičkom i terapijskom tretmanu i istaknemo njen značaj za javno zdravlje ljudi. Naša studija preseka obuhvatila je decu uzrasta 9 do 16 godina u periodu od maja 2015. do marta 2018. godine kod kojih je izvršena ekstirpacija ehinokokne ciste. Nakon inicijalnog kliničkog sagledavanja deca su upućena na imunološku i radiološku dijagnostiku. Kod dobijenih pozitivnih nalaza pacijenti su podvrgnuti hirurškoj intervenciji, a potom i patohistološkoj evaluaciji ekstirpiranih cističnih uzoraka.

Imajući u vidu mogućnost širenja ehinokokoze iz endemskih u neendemska područja, važno je unaprediti mere prevencije i sprečiti dalju distribuciju ovog kliničkog entiteta što zahteva multidisciplinarni pristup u prevenciji, dijagnostici i terapijskom tretmanu, odnosno, iziskuje programsku platformu za kontrolu i prevenciju bolesti.

Apstrakti