UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Ivana Filipović

Perinatalni imunitet i razvoj atopije -zaštitni faktori i faktori rizika

Dr Sci. Med. Ivana Filipović

KBC dr Dragisa Mišović – Bolnica za ginekologiju i akušerstvo

Prve ideje o ulozi imunskog sistema u nastanku alergijskih bolesti potiču iz eksperimentalnih studija na imunološki naivnim životinjama koje su bile izlgane aeroalergenima.

Kohortne studije su pokazale da i kod dece atopičare i kod zdrave dece tokom detinjstva postoji sinteza aeroalergeno-specifičnih IgE antitela koja prethodi  kasnijoj stabilizaciji u pravcu ili „tolerantnih“ ili  „senzibilisanih“ imunofenotipova. Interesantna je i činjenica da je stopa postnatalnog sazrevanja funkcionalne kompetencije Th-ćelija usporena kod dece sa predispozicijom za atopiju. Najnovije studije su pokazale da i druge celularne komponente urođenog i stečenog imuniteta ispoljavaju razne nedostatke u populaciji atopičara.

Razvoj i fenotipska ekspresija alergijskih bolesti zavise od interakcije između genetskih faktora i faktora sredine. Tokom poslednjih decenija zabeležen je porast prevalencije alergijskih bolesti širom sveta. Zahvaljujući prospektivnim i kohortnim studijama  identifikovani su mogući zaštitni faktori i faktori rizika za razvoj alergijskih bolesti. Porodična istorija alergijskih bolesti (astma, alergijski rinokonjunktivitis, atopijski dermatitis ili alergija na hranu) kod srodnika u prvom stepenu, snažno je povezana sa povećanim rizikom od razvoja alergija. S obzirom na to da se porast prevalencije alergijskih bolesti ne može pripisati isključivo genetskim faktorima, većina studija o razvoju alergijskih bolesti fokusirala se na uticaj faktora sredine, način ishrane u prvim mesecima života, uvođenje nemlečne ishrane, izloženost aeroalergenima, duvanskom dimu, zagađenje, mesto stanovanja, infekcije u ranom uzrastu. Predložene su mnoge hipoteze na osnovu uočenih veza između faktora životne sredine i razvoja alergija.

Jedna od najšire prihvaćenih hipoteza je tkz “higijenska hipotezu”, koju u novije vreme sve više zamenjuje koncept uloge crevnog mikrobioma kao ključnog „pokretača“ postnatalnog razvoja imunokompetencije.

Apstrakti