UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Tanja Džopalić

Značaj urođenih limfoidnih ćelija u patogenezi imunski posredovanih bolesti

Tanja Džopalić1, Miloš Kostić1, Goran Marjanović1,2 , Branislav Jovanović3, Biljana Božić Nedeljković4

1 Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra za mikrobiologiju i imunologiju, Niš
2 Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za hematologiju, alergologiju i kliničku imunologiju, Niš
3 Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za kardiohirurgiju i transplantacionu medicinu, Niš
4 Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Institut za fiziologiju i biohemiju “Ivan Đaja”, Beograd

Urođene limfoidne ćelije (engl. Innate lymphoid cells, ILC) predstavljaju grupu urođenih imunskih ćelija koje učestvuju u održavanju homeostaze i zaštititi organizma od infekcija i bolesti. Familija ILC ćelija je na osnovu transkripcionog faktora i citokinskog profila podeljena na tri glavne podgrupe – ILC1, ILC2 i ILC3. Njima su pridružene i dve subpopulacije ćelija, regulatorne ILC (reg ILC) i induktori razvoja limfnog tkiva (Lti). Pokazano je da ILC igraju važnu ulogu u urođenom imunitetu zbog svoje sposobnosti da brzo reaguju na patogene kroz proizvodnju citokina. Smatra se da su ILC bitne u patogenezi različitih oboljenja, kao što su alergijska astma, inflamatorna bolest creva. Kako su nedavna istraživanja pokazala promene u broju i funkciji ILC kod obolelih od sistemskog eritematoznog lupusa, sistemske skleroze i reumatoidnog artritisa, može se reći da ove ćelije bitno utiču i na razvoj autoimunosti. Dodatno, ILC pokazuju viši stepen aktivnosti i brojnost tokom detinjstva u poređenju sa kasnijim fazama života i odraslim dobom, što može sugerisati ulogu u promenljivoj podložnosti određenim uslovima tokom života. Prikazaćemo najnovija dostignuća u razumevanju uloge ILC u patogenezi imunski posredovanih bolesti, sa posebnim naglaskom kao potencijalnog dijagnostičkog biomarkera i terapijske mete.

Apstrakti