UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Biljana Marković

Sačuvajmo decu od nasilja

Prim. dr Biljana Marković

Dom zdravlja Niš

Nasilje nad detetom predstavlja grubo kršenje prava deteta. Nasilje izaziva patnju deteta, ozbiljno ugrožava razvoj, pa i sam život deteta, a posledice su često teške i dugotrajne, mogu se protezati i u odraslo doba, čak i u sledeće generacije. Nasilje nad decom podrazumeva sve oblike fizičkog, emocionalnog i seksualnog zlostavljanja, zanemarivanja ili nemarnog postupanja, komercijalne ili druge eksploatacije, iz kojih proizilazi stvarno ili potencijalno ugrožavanje života, zdravlja, razvoja ili dostojanstva deteta. Posledice zlostavljanja i zanemarivanja kod dece mogu se odraziti na fizičko i psihičko zdravlje, kao i na socijalno funkcionisanje. One mogu biti neposredne (odmah vidljive po neželjenom događaju) ili dugotrajne (vidljive tek kasnije u životu, odnosno s dugotrajnim efektima na zdravlje i funkcionalnost pojedinca). Posledice zavise od: vrste zlostavljanja, uzrasta deteta, vremena trajanja, učestalosti zlostavljanja, ličnih karakteristika, reakcije odraslih na obelodanjivanje, postojanja podrške i trenutka dobijanja psihološke pomoći. Svaki lekar i zdravstveni saradnik je u obavezi da prepozna, zbrine i prijavi sumnju na zlostavljanje i zanemarivanje deteta. Procedura zbrinjavanja deteta u slučajevima sumnje nasilje mora biti efikasna. Zlostavljanje i zanemarivanje deteta se prijavljuje stručnom timu zdravstvene ustanove, policiji i nadležnom centru za socijalni rad. Obaveza je svih zdravstvenih ustanova da formiraju stručne timove za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Neprijavljivanje slučajeva povlači krivičnu i profesionalnu odgovornost. Zdravstveni radnici su u obavezi da koriste Poseban protokol sistema zdravstvene zaštite i da postupaju u svakodnevnom radu prema osnovnim odredbama Protokola. Značajna je institucionalna saradnja, saradnja sa lokalnom zajednicom, Regionalnim stručnim timom i Ministarstvom zdravlja RS.

Apstrakti