UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Aleksandra Doronjski

Neželjeni događaji tokom neonatalnog transporta

Prof. dr  Aleksandra Doronjski

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Medicinski fakultet Novi Sad

Neonatalni transport je specijalizovana procedura tokom koje se novorođenče premešta iz jedne ustanove u drugu ili unutar same ustanove. Prvi postulat koji treba poštovati je stabilizacija stanja novorođenčeta pre transporta. Tokom ovog postupka , a u cilju što bezbednijeg tranporta, novorođenčetu se postavljaju vaskularne linije, sprovode se endotrahealna intubacija, kateterizuje se mokraćna bešika, postavlja se gastrična sonda i sl. Svi ovi postupci su relativno bezbedni ako se sprovode u stacionarnim uslovima. Ali, nekada, nažalost ne retko, tokom transporta dolazi do komplikacija- neželjenih događaja – ispadanje vaskularnog katetera, promena položaja endotrahealnog tubusa, ispadanje ili upadanje gastrične sonde itd. Pravilno obezbeđenje svih postavljenih katetera i sondi omogužava lekaru u transportu sigurnost u praćenje stanja novorođenčeta a tome i bolji ishod ne samo transporta, nego i lečenja transportovanog novorođenčeta.

Apstrakti