UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Nina Ristić

Eozinofilni ezofagitis kod dece – naša iskustva

Nina Ristić1, Jovana Svorcan1, Jovan Jevtić2, Radmila Janković2, Milica Radusinović1, Ivan Milovanović1,  Nevena Popovac1

1Univerzitetska dečja klinika, Beograd, Srbija
2Institut za patologiju, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija

UVOD I CILJ: Eozinofilni ezofagitis (EoE) je hronična Th2-posredovana inflamatorna bolest jednjaka. Klinički se ispoljava simptomima disfunkcije jednjaka, kod dece  je glavni uzrok disfagije i impakcije hrane u jednjaku. Dijagnoza se postavlja endoskopski, na osnovu biospija sluznice jednjaka sa patohistološkom analizom (dijagnostički kriterijum ≥ 15 Eo/HPF). EoE se leči inhibitorima protonske pumpe (IPP), topikalnim kortikosteroidima, eliminacionom dijetom, dilatacijom jednjaka, kao i biološkom terapijom (antitelo na IL-4). Cilj studije je procena demografskih i kliničkih karakteristika EoE kod dece u Srbiji.

METOD: Retrospektivno su uključena deca uzrasta od 0 do 18 godina kod kojih je dijagnostikovan EoE u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu u periodu od 2010-2021. godine.

REZULTATI: EoE je dijagnostikovan kod 75 dece (12,8 ± 3,2 godina), 60 (80%) dečaka i 15 (20%) devojčica. Disfagija (52%) i impakcija hrane u jednjaku (49,3%) su bili dominantni simptomi, refluksne simptome je imalo 17,3%, a dispeptične simptome 18,7% dece. Inflamatorne endoskopske promene nađene su kod 76%, a fibrostenotične kod 44% dece. Od 2016. godine stopa biopsija jednjaka je u porastu, kao i broj biopsijskih uzoraka jednjaka po pacijentu, što je dovelo do značajnog porasta broja novodijagnostikovanih EoE pacijenata (14 dece od 2010-2015. vs 61 dete od 2016-2021). Prva terapijska linija su bili IPP kod 46 (61,3%) dece, potom topikalni kortikosteroidi kod 5 (6,6%) dece, pa eliminaciona dijeta kod 2 dece, inicijalno kombinovana terapija je primenjena kod 22 (29,3%) dece. Dilatacija jednjaka je učinjena kod jednog deteta.

ZAKLJUČAK: Incidencija EoE je u porastu u našoj populaciji. Povećana stopa biopsija jednjaka kod dece dovela je do značajnog porasta broja dijagnostikovanih pacijenata u poslednjih 6 godina.

Apstrakti