UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Bojana Cokić

Angelman sindrom – prikaz slučaja

Prim. Dr Bojana Cokić, pedijatar

Zdravstveni centar Zaječar, Dečije odeljenje

Uvod:Angelman sindrom  je retko genetsko oboljenje, uzrokovano  delecijom regije na proksimalnom delu dugog kraka hromozoma 15q11-q13. Klinička slika je povezana sa genetskim imprintingom pri čemu je gen eksprimiran samo sa jednog roditeljskog alela, a alel nasleđen od drugog roditelja je inaktiviran. U Angelman sindromu radi se o disfunkciji majčinog gena UBE3A (ubikvitin proteinska ligaza E6-AP), koji kada je mutiran ili nedostaje dovodi do karakteristika ovog poremećaja.  Dakle, genetski uzrok Angelman sindroma je gubitak  ekspresije  ili gubitak funkcije  majčinog nasleđenog alela  protein ligaze UBE3A u neuronima centralnog nervnog sistema, što dovodi do pojave složenog fenotipa koji veoma utiče na kogniciju i ponašanje.

Kliničku sliku Angelman sindroma opisuje britanski pedijatar  Harry Angelman (1915-1996.) 1965. godine u troje dece koja su imala karakterističan fenotip  sa neurorazvojim poteškoćama i poremećajem ponašanja i funkcionisanja. Teški intelektualni deficit, veselo ponašanje sa čestim napadima smeha koji nije ničim izazvan, ataksičan hod i teško oštećenje komunikacije. 

Incidenca Angelman sindroma iznosi 1: 15 000 do 20 000 rođenih.

Većina novorođene dece  ima uredan intrauterini rast i razvoj, osim blage hipotonije na rođenju. Problemi se javljaju u period odojčeta,  kada zbog slabijeg sisanja slabije napreduju. Dolazi do pojave usporenog razvoja motorike, receptivnog i ekspresivnog govora i socijalnih veština. Tokom perioda malog deteta dolazi do loše kontrole pokreta, nemogućnosti efikasne komunikacije što dovodi do neželjenog ponašanja-griženje, štipšanje, čupanje kose, šamaranje, udaranje, grebanje. U 80% slučajeva javljaju se epileptični napadi, u 70% hiperaktivnost. I pored ograničenih sposobnosti, mogu da savladaju određene zadatke pod nadzorom ( mogu da se obuku, koriste pribor za jelo). Generalno imaju dobro opšte zdravstveno stanje.

Postavljanje dijagnoze nije ni malo lako, i nikada se ne dešava pre treće godine,.

Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike, EEG ispitivanja i laboratorijskih metoda molekularne genetike.

Za Angelmanov sindrom ne postoji specifična terapija. Epilepsija se leči antikonvulzivima. Ostalo je simptomataska terapija: fizikalna, bihevioralna, radna, terapija govora i dr. Osnovni cilj terapije je da se postigne što bolji rezultat radi poboljšanja kvaliteta života obolele dece.

Edukacijski i rehabilitacijski postupci kod Angelmanovog sindroma uključuju bazičnu perceptivnu stimulaciju, primijenjenu analizu ponašanja te fizikalnu, logopedsku i radnu terapiju. U logopedskom tretmanu naglasak je na neverbalnim oblicima komunikacije. Angelmanov sindrom nije progresivno stanje te su tok i prognoza poremećaja obećavajuće.

Prikaz slučaja:U radu je prikazan dečak uzrasta 14 godina. Prvo dete  iz prve, uredne trudnoće, rođeno u terminu (vaginalnim putem). Apgar 8, Pm-3100 gr. Pd-53 cm. Og-35 cm. U prvoj godini slabo prihvata mlečnu ishranu, a nemlečnu odbija. U tercijarnoj ustanovi kompletnim ispitivanjem nije otkriven uzrok slabog napredovanja.

Sa 18 meseci počinje da hoda sa pridržavanjem. Glasove ima, ali reči ne. Obazriv je, nikad ne pada i uvek ide samo gde može i gde mu je sigurno. Higijenske navike je stekao oko 6. godine.

U 4. godini je imao jednu krizu svesti. Nastavlja se ispitivanje u tercijarnoj ustanovi kada se posumnja da se radi o genetskoj bolesti. Započinju genetska ispitivanja-microarray, potom egzomsko sekvenciranje i segregacione analize. Promene u UBE3A genu se povezuju sa Angelman sindromom i kliničkom slikom. I konačno sa 9 godina dečak dobija dijagnozu Angelman sindroma.

Savetovana stimulaciona terapija ( fizijatrijska, logopedska, defektološka). Zbog skolioze nosi korekcioni mider, planirana hirurška intervencija.

Dečak gracilne građe, srednje teškog do teškog intelektualnog deficita, veoma veselog raspoloženja. Izražena je neverbalna komunikacija.

U porodici nisu zabeležena genetska oboljenja.

Zaključak:Angelman sindrom je redak genetski poremećaj sa teškim intelektualnim deficitom i predstavlja veliki izazov od postavljanja dijagnoze do primene adekvatnih stimulacionih postupaka.

U zavisnosti od simptoma Angelman sindroma može se uključiti: fizikalna terapija, neverbalna komunikacija pomoću znakova i slika, bihevioralna terapija za savladavanje  hiperaktivnosti i kratkog  raspona pažnje, što može pomoći u razvoju.

Pored toga podrška za roditelje dece sa Angelman sindromom je od velikog značaja i  obuhvata: Organizacije za podršku, genetsko savetovanje i produženi boravak obolele dece..

Apstrakti