UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Igor Stefanović

Indikacije za 24h ambulatorni monitoring krvnog pritiska (AMBP) i adekvatno tumačenje nalaza

Ass. dr Igor Stefanović

Univerzitetska Dečja Klinika Beograd

Očuvanje kardiovaskularnog zdravlja je neophodno za prevenciju stečenih srčanih bolesti u odraslom dobu. Hipertenzija u detinjstvu predstavlja glavni riziko faktor za razvoj stečenih srčanih bolesti, što uvećava važnost njene rane dijagnostike i lečenja.

Precizno merenje vrednosti krvnog pritiska je od izuzetne važnosti jer  pogrešno postavljena dijagnoza hipertenzije može imati doživotno negativan uticaj na kvalitet života, osiguranje i zapošljavanje. Povišene vrednosti krvnog pritiska tokom detinjstva su povezane sa oštećenjem ciljnih organa tokom mladosti i u odraslom dobu. Puno je radova koji se odnose na uticaj povišenog pritiska na odnos debljine karotidne intime i medije, hipertrofiju leve komore, brzinu pulsnog talasa i neurokogniciju. AMBP ima mnogobrojne prednosti u postizanju optimalnog merenja smanjujući na najmanju meru greške.Počev od preporuka iz 2004.godine upotreba AMBP je sve rasprostranjenija, a sa novim preporukama iz 2017. i 2022. godine sada se podržava mnogo šira upotreba u evaluaciji i lečenju hipertenzije kod mladih. Glavne prednosti 24h ambulatornog monitoringa krvnog pritiska su da otkrije lažno povišene vrednosti krvnog pritiska prouzrokovane nervozom i strahom (npr. hipertenzija belog mantila), kao i da proceni dnevne varijacije krvnog pritiska. Klasifikacija pacijenata u različite grupe pomaže u gradaciji rizika i vođenju lečenja. Kada su klinički i 24h ambulatornim monitoringom meren krvni pritisak normalni, pacijent se smatra normotenzivnim, u suprotnom ima hipertenziju. Kada je krvni pritisak meren ovim dvema tehnikama različit, onda pacijent ima hipertenziju belog mantila ili maskiranu hipertenziju.

Nakon novih revizija, AMBP se preporučuje pre započinjanja antihipertenzivne terapije, uz korišćenje adekvatno proverenih uređaja i korišćenje adekvatnih normativnih tabela.

Apstrakti