UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Goran Marjanović

D-Dimer: problemi i greške u intrepretaciji

Marjanović Goran1, 2,  Ćojbašić Irena, 1,2, Simonović Olivera1,2, Lazarević Milan1, 3

1Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet-predmet Osnovi imunologije
2Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za hematologiju, Alergologiju i kliničku imunologiju
3Univerzitetski kliniki centar Niš, Klinika za Kardiohirurgiju

Procena aktivacije koagulacije kroz praćenje nivoa degradacionih produkata fibrina (D-Dimer) je postala deo svakodnevne prakse u savremenoj pedijatriji. Laboratorijsko testiranje je jednostavno, dostupno i sa prihvatljivom cenom. Postoje brojni proizvođači aparata i reagenasa zbog kojih se nalazi i referentne vrednosti često izražavaju u različitim mernim jedincama.

Osim toga, opseg refrentnih vrednosti značajno zavisi od uzrasta deteta zbog pojave sazrevanja hemostaze što može da ima konačnu implikaciju na intreperatciju nalalaza. Na nivoe D-Dimera utiče klirens ovog molekula putem bubrega, metaboloičk status, prisustvo infalamacije i infekcije. U slučaju dijabetesa i/ili ekstremne gojaznosti kod dece, hronična inflamacija niskog stepena, dovodi do konstantno viših vrednosti D-dimera. U traumama glave, urgentnim stanjima u abdomenu ili kod kritično bolesne dece, nivoi D-Dimera ukazuju na pogoršanje ili potrebu za dodatnom dijagnostikom.

Konačno u populaciji od 0-18 godina sa visokom kliničkom sumnjom na plućnu tromboemboliju-PTE, nivo D-Dimera preko 500 ng/dl, slično kao i kod odraslih pojačava sumnju na PTE, posebno jer su važeći klinički skorovi pravljeni za odraslu populaciju.

Apstrakti