UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Nikolina Banjanin

Zavisnost od interneta i prevencija zavisnosti od interneta kod adolescenata

Doc. dr Nikolina Banjanin

Institut za Higijenu sa medicinskom ekologijom, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Značaj interneta je u informisanju, komunikaciji, zabavi i edukaciji. Primarna svrha korišćenja interneta može da zavisi od uzrasta, pola i stepena obrazovanja korisnika interneta. Adolescenti internet najviše koriste zbog društvenih interakcija i igranja igrica. Pojavom interneta, posebno društvenih mreža koje su veoma popularne, dolazi do izmena u načinu života i komunikacije ljudi. Osobe zavisne od interneta veruju da bi život bez interneta bio prazan, bez radosti i nisu u stanju da kontrolišu korišćenje interneta. Prema meta-analizi na razvoj zavisnosti od interneta utiču individualni faktori i faktori sredine, pri čemu su faktori sredine značajniji. Faktori rizika za nastanak zavisnosti od interneta su: psihijatrijska oboljenja, skorije namere ili pokušaji samoubistva, sklapanje novih poznanstava preko interneta, gojaznost, početak korišćenja interneta pre dvanaeste godine, korišćenje interneta svaki dan, korišćenje interneta više od dva sata dnevno, osećaj usamljenosti, niži socioekonomski status i život u urbanoj sredini. Zavisnost od interneta je manja kod adolescenata čije su majke domaćice i adolescenata iz skladnih porodica. Zavisnosti od interneta sklonija su deca razvedenih roditelja, deca iz porodica sa nižim primanjima i deca iz porodica u kojima postoje konflikti. Zbog zavisnosti od interneta postoje  problemi u interpersonalnim odnosima, zanemarivanje školskih obaveza, značajno lošiji uspeh u školi i veliki broj izostanaka iz škole. Posledice zavisnosti od interneta mogu biti: poremećaj spavanja, prekomerna telesna masa, bolovi u leđima, smetnje sa vidom, povećanje rizika za nastanak sindroma karpalnog tunela, depresija, sajberhondrija, poremećaj pažnje i hiperaktivnost. Imajući u vidu prethodno napisano prevencija zavisnosti od interneta je od velike važnosti i značajnu ulogu u istoj ima porodica, kao i nastavnici, vršnjaci i svi ostali u okruženju adolescenata. Naime, roditelji bi u razgovoru sa svojom decom trebalo da ukažu na dobre i loše strane korišćenja interneta i da savetuju svojoj deci da imaju hobi i provode slobodno vreme sa vršnjacima. Takođe, bilo bi dobro da kompjuteri koje deca koriste kod kuće budu roditeljima na vidnom mestu. Vreme provedeno na internetu trebalo bi skraćivati svaki naredni dan za pola sata ili sat dok se ne postigne granica pri kojoj deca ne zapostavljaju ostale društvene aktivnosti. Od značaja je i publikacija rezultata istraživanja o efektivnosti pojedinih intervencija sprovedenih u cilju prevencije zavisnosti od interneta.

Apstrakti