UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Milena Bjelica

Pneumonije kod dece – prikaz tri slučaja

Asist. dr Milena Bjelica

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

Predavanje će obuhvatiti prikaz tri slučaja komplikovane pneumonije kod dece koja su bila hospitalizovana u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine sa osvrtom na simptome, dijagnostičke procedure u cilju utvrđivanja uzročnika, potvrde i praćenja upalnih procesa, terapiju i klinički tok.

Prvi slučaj je dečak uzrasta 5 godina sa nekrotizirajućom pleuropneumonijom uzorkovanom pneumokokom, komplikovanom trombozom vena vrata, što je potvrđeno kompjuterizovanom tomografijom grudnog koša i ultrasonografijom. Kod dečaka je pored parenteralne antibiotske terapije sprovođena i torakalna drenaža uz primenu alteplaze, kao i antikoagulantna terapija uz povoljan klinički tok.

Drugi slučaj je dečak uzrasta 11 godina sa sepsom i „round” nekrotizirajućom pneumonijom koja je potvrđena radiografski a praćena ultrasonografski. Na primenjenu parenteralnu antibiotsku terapiju uz primenu intravenskih imunoglobulina došlo je do regresije pneumonije uz postepni pad vrednosti reaktanata akutne faze inflamacije i povoljan klinički tok.

Treći slučaj je adolescentkinja uzrasta 15 godina koja je inicijalno praćena zbog bolova u trbuhu i gubitka u telesnoj masi, bez respiratornih tegoba, da bi potom došlo do pojave febrilnosti. Tokom rutinskog ultrasonografskog pregleda trbuha uočene su promene u plućnom parenhimu. Na radiografiji, a potom i kompjuterizovanoj tomografiji, potvrđene su obostrane pneumonične kondenzacije plućnog parenhima uz postojanje kaverni sa desne strane. Mikrobiološkom dijagnostikom potvrđena je tuberkuloza pluća i započeta antituberkulozna terapija uz povoljan klinički tok.

Apstrakti