SESIJE

(klikom na ime otvara se apstrakt predavanja)

Plenarna predavanja

Prof. dr Marina Atanasković Marković

Uticaj životne sredine na astmu u detinjstvu

Prof. dr Jovan Lovrenski

Uz pluća kod dece - šansa koju nemamo pravo da propustimo

Neonatologija

Prof. dr Aleksandra Doronjski

Neželjeni događaji tokom neonatalnog transporta

Prof. dr Slobodan Spasojević

Porođajna trauma novorođenčeta - da li još uvek postoji?

Dr Borko Veković

Efekti primene različitih vrsta neinvazivne respiratorne podrške nakon ekstubacije prevremeno rođene dece

Dr Iris Pejčić

Respiratorni sincicijalni virus – sadašnjost i budućnost

Perinatologija

Prof. dr Dejan Filimonović

Interfetalne transfuzije - Twin to Twin Syndrome (TTTS)

Asist. dr Slađana Mihajlović

Hemolitička bolest novorođenčeta - Intrauterusno lečenje

Dr Sci. Med. Ivana Filipović

Hemolitička bolest novorođenčeta – principi lečenja anemije i hiperbilirubinemije

Značaj rane dijagnostike, pravovremene terapije & organizovane nege obolelih od Spinalne Mišićne Atrofije

Prof. dr Dimitrije Nikolić

Postavljanje dijagnoze pre pojave simptoma, imperativ u lečenju obolelih od SMA

Dr Kristina Jovanović

Koji su to prvi znaci i simptomi bolesti na koje porodica može reagovati?

Dr Nevena Jovičić

Uloga lekara u rešavanju akutnih stanja obolelih od SMA

Dr Ivan Milovanović

Specifičnosti nutritivne podrške kod obolelih od SMA

Dr Dušan Abramović

Ortopedska pomagala kod obolelih od SMA, od prevencije do korekcije

Doc. dr Dragan Zlatanović

Personalizovana kontinuirana rehabilitacija, imperativ u lečenju SMA obolelih

Gastroenterologija i ishrana

Prof. dr Biljana Radovanović Dinić

Helicobacter pylori infekcija kod dece

Asist. dr Nina Ristić

Eozinofilni ezofagitis kod dece – naša iskustva

Dr. Katarina Smiljanić

Food Allergies on the Rise: The Role of Anthropogenic Chemicals

Doc. dr Borko Milanović

Kliničke karakteristike najčešćih alergija na hranu

Dr Andrea Đuretić

Oralni alergijski sindrom (OAS) kod dece i kako ga prepoznati

Dečija stomatologija

Doc. dr Marko Pejović

Konzervativni hirurški pristup u terapiji agresivnih cističnih lezija vilica u dečijem uzrastu

Doc. dr Milica Gajić

Karijes mlečnih zuba -sanacija ili ekstrakcija

Doc. dr Katarina Kalevski

Avulzija zuba-nedoumice i savremeni protokoli

Doc. dr Jovana Milutinović

Interceptivna ortodoncija - značaj rane dijagnoze

Doc. dr Nikola Radović

Neracionalna upotreba antibiotika – svakodnevica u lečenju oralno – medicinskih oboljenja kod dece

Doc. dr Branislava Stojković

Retke bolesti iz ugla dečjih stomatologa

Pulmologija

Prof. dr Gordana Vilotijević Dautović

Pneumonije i komplikacije – dijagnostika

Pogled dečjeg radiologa: Prof. dr Jovan Lovrenski

-

Prof. dr Vladimir Perović

Značaj QuantiFERON-TB gold+ testa u dijagnostici latentne infekcije izazvane M. tuberculosis

Prof. dr Zorica Živković

Tuberkuloza pluća kod dece

Pogled dečjeg radiologa: Prof. dr Jovan Lovrenski

-

Ass. dr Milena Bijelica

Pneumonije kod dece – prikaz tri slučaja

Kardiologija

Prof. dr Vojislav Parezanović

Rana dijagnostika hipertrofične kardiomiopatije u cilju prevencije naprasne smrti dece i adolescenata

Prof. dr Bojko Bjelaković

Moguće dileme u dijagnostici anomalnog ishoda koronarnih arterija – prikaz slučajeva

Prof. dr Dragan Radovanović

Krvni pritisak tokom testova sa opterećenjem kod dece i adolescenata

Prof. dr Žarko Ćojbašić

Digitalizacija u kardiologiji, preventivnoj pedijatriji i Medicini 4.0: nova era mašinskog učenja

Asist. dr Igor Stefanović

Indikacije za 24h ambulatorni monitoring krvnog pritiska (AMBP) i adekvatno tumačenje nalaza

Hematologija i reumatologija

Prof. dr Goran Marjanović

D-Dimer: problemi i greške u intrepretaciji

Prof. dr Zoran Igrutinović

Von Willebrandova bolest- koga testirati i kako lečiti?

Dr Salvatore Bellinvia

Periodic fever syndromes with focus on Familial Mediterranean Fever (FMF)

Doc. dr Slađana Andrejević

Spektar kliničkih manifestacija u urtikarijalnom vaskulitisu

Prof. dr Tanja Džopalić

Značaj urođenih limfoidnih ćelija u patogenezi imunski posredovanih bolesti

Retke bolesti: Budućnost obolelih od retkih bolesti

Asist. dr sc. med. Radovan Mijanović

Recidivantni i hereditarni angioedemi – gde stojimo?

Dr Dušanka Marković

Kako prepoznati i dijagnostikovati hereditarni angioedem?

Doc. dr Tatjana Stanković

Sindrom fragilnog X hromozoma

Prof. dr Anđelka Stojković

Nova perspektiva obolelih od cistične fibroze

Prof. dr Biljana Ljujić

Genetski poremećaji i testovi od interesa u diferencijalnoj dijagnozi i terapiji cistične fibroze

Doc. dr Irena Ćojbašić

Gošeova bolest – dijagnostički izazov

Endokrinologija

Prof. dr Ljiljana Šaranac

Novine u lečenju gojaznosti

Prof. dr Tatjana Jevtović Stoimenov

Genetička predispozicija gojaznosti

Prof. dr Slavica Marković

Terapijske mogućnosti kod sindromske gojaznosti - Prader Willy sindrom

Imunologija

Prof. dr Hristina Stamenković

Hiper IgE sindrom i selektivna IgA deficijencija

Asist. dr Dragana Lazarević

Algoritam u dijagnostici juvenilnog idiopatskog artritisa

Različite teme iz preventivne pedijatrije

Prof. dr Maja Milojković

Patofiziološki aspekti i klinički značaj hipotermije u pedijatriji

Prof. dr Maja Nikolić

Veštački zaslađivači - šta pedijatri treba da znaju

Doc. dr Nikolina Banjanin

Zavisnost od interneta i prevencija zavisnosti od interneta kod adolescenata

Doc. dr Emilija Živković Marinkov

Rana dijagnoza senzorineuralnog oštećenja sluha kod dece

Prim. dr Bojana Cokić

Angelman sindrom-prikaz slučaja

Prim. dr Biljana Marković

Sačuvajmo decu od nasilja

Laboratorijska dijagnostika u pedijatriji

Doc. dr Sanja Stanković

Određivanje troponina u pedijatrijskoj praksi

Doc. dr Dijana Perović

Primena molekularne kariotipizacije u pedijatriji

Dr Sci. Med. Iva Perović Blagojević

IgE alergijska laboratorijska dijagnostika i drugi važni testovi za alergiju

Sesija medicinskih sestara

SMS Ana Radomirović

Prikaz rezultata virtualnog programa mršavljenja kod gojazne dece - JAMOGU

VSS sestra Marija Mitrović

Život uz dete sa eozinofilnim ezofagitisom

VSS sestra Mira Stjepanović

Pristup deci sa tuberkulozom tokom duge hospitalizacije

VSS sestra Maja Petković

Posturalni status ili nepravilno držanje kod dece

Pedijatrijska sestra Emilija Srejić

Savremeni pristup gojaznosti u dečijem uzrastu

Studentska sesija na srpskom jeziku

Katarina Andrejić

DiGeorge syndrom - prikaz slučaja

Filip Matić

Imunohistohemijske karakteristike razvoja humanih krvnih sudova jetre u fetusnom periodu

Danka Ilić

Virtuelni program mršavljenja za decu-Šta znamo o tome?

Zorana Ranđelović

Benigni paroksizmalni tortikolis – prikaz slučaja

Studentska sesija na engleskom jeziku

Anika Jobair

Alice in Wonderland Syndrome (AIWS)

Hiba Jawish

A nipple caused cyanotic spell

Mohamed Jawish

Tracheobronchial foreign body aspiration in children: management and prevention

Shireen Rahmani

Congenital Adrenal Hypoplasia

Ali Ansari

Acute epiglottitis

Ashna Pandita

Morphological characteristics of Chronic Duodenitis in Adolescents with Food Hypersensitivy

Vinesan Vijayarasa

The Significance of Fetal Echocardiography for Massive Left Rhabdomyoma in Neonates

Krishant Walia

GI Foreign Bodies in Children - Management and Prevention

Louis Etiba

Greenstick Fractures of the forearm: A research onto the utility of methods to prevent undesirable outcomes

Radionica "Istine i zablude vezane za imunizaciju"

Prim. dr Sci. Med. Igor Plješa

Vakcinacija protiv velikog kašlja u trudnoći

Dr Slobodan Maričić

Monovalentne ili polivalentne vakcine - imunološki aspekti

Dr Marija Tošić Mijajlović

Kontraindikacije i neželjeni efekti obavezne imunizacije

Radionica "KPR KURS"

Prof. dr Bojko Bjelaković

Iznenadni srčani zastoj u dece - problem, orijentacija i klinički pristup

Doc. dr Ivona Đorđević

Hitna stanja u dečjoj hirurgiji

Prof. dr Vesna Marjanović

Osnovne mere održavanja života u dečijem uzrastu

Dr Maja Šujica mr. sci.

Post reanimacioni sindrom kod dece

RADIONICA:
TEORIJA U SUSRET PRAKSI

Prof. dr Anđelka Stojković

Astma fenotip u dece precizira terapiju

Doc. dr Tatjana Gazibara

Upotreba antibiotika u lečenju pneumonije izazvane SARS-CoV-2 kod dece tokom pandemije kovid-19

Prim. dr sc. med. Aleksandra Klisić

Povezanost parametara krvne slike sa kardiovaskularnim rizikom u adolescentnoj populaciji

RADIONICA

Asist. dr Petar Đurić

Hronična bolest bubrega nedovoljno prepoznata epidemija

Dr Ninoslava Simić

Repetitivna transkranijalna magnetna stimulacija u tretmanu psihijatrijskih poremećaja dece i omladine

USMENE PREZENTACIJE

Dr Ivana Prodić

Dactylis glomerata grass pollen from urban area releases more sub-pollen particles and has stronger ige response in allergic individuals than rural counterpart

Dr Miloš Gostiljac

Prevencija adolescentne agresije u sociloško društvenom sklopu uticaja

Dr Sci. Med. Karin Vasić

Fetalna ehokardiografija kao rutinska prenatalna skrining metoda u otkrivanju urođenih srčanih bolesti

Dr Marija Joksimović

Preventivni pregledi pred upis u osnovnu školu u ambulanti izabranog doktora za djecu

Dr Srboljub Stajić

Oksidativni stres - sindrom hroničnog umora

Dr Jasmina Živković

Preporuke za fizičku aktivnost i korišćenje digitalnih sadržaja kod dece i adolescenata

Dr Marija Mijović

Inovativne terapije u lečenju skeletnih displazija

Sar. dr Milica Lazarević

Morfološke karakteristike tonzilarnog tkiva u PFAPA sindromu

Dr Aleksandar Marković

Dijagnostičke i terpijske dileme pri lečenju latentne tuberkuloze u dečijem uzrastu

Dr Vladana Nikolić

Kašalj, temperatura i pancitopenija kod šestogodišnjeg dečaka - prikaz slučaja viscelarne leišmanioze

Dr Nemanja Jovanović

Testovi hemostaze i značaj point-of-care (POC) metoda u kliničkoj praksi

POSTER PREZENTACIJE

Asist. dr sci.med. Jelena Vučić

Šizencefalija

Dr Vladimir Milovanović

Celijačna bolest - prikaz slučaja

Dr Nikola Jovanović

Lymphadenopathy in primary immunodeficiency diseases

Dr Lidija Madžovska

Evaluating the effectiveness of biological markers for early identification of neonatal infections

Dr Lidija Madžovska

The impact of perinatal asphyxia on glucose metabolism

Dr Lidija Madžovska

The correlation between maternal risk factors and neonatal conjunctivitis

Student Lakshini Anuruddika Perera

Prenatal vitamins: preventative measure or risk factor for disease development?

SSMS Vanja Ramušović

Atopijski dermatitis u dječijem uzrastu-prevencija i edukacija roditelja

VMS Rosa Čantrić

Zastupljenost isključivog dojenja i dojenja uz dohranu adaptiranom mliječnom formulom u porodilištu OB Berane

VMS Selveta Selmanović

Ispitivanje stanja uhranjenosti djece i praćenje deformiteta kičmenog stuba u školskoj populaciji na teritoriji opštine Berane

Dr Milan Bugarski

Nodozni eritem

ROUND TABLE

Prof. dr Vladimir Perović

Principles of QFT TBGold+ assay and interpretation of the results

Workshop: Comunnication and public speech

Dr sci. Neda Pavlović

Win the room: Speaking at Conferences