Eozinofilni ezofagitis kod dece – naša iskustva

Nina Ristić1, Jovana Svorcan1, Jovan Jevtić2, Radmila Janković2, Milica Radusinović1, Ivan Milovanović1,  Nevena Popovac1 1Univerzitetska dečja klinika, Beograd, Srbija2Institut za patologiju, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija UVOD I CILJ: Eozinofilni ezofagitis (EoE) je hronična Th2-posredovana inflamatorna bolest jednjaka. Klinički se ispoljava simptomima disfunkcije jednjaka, kod dece  je glavni uzrok disfagije i impakcije hrane u jednjaku. Dijagnoza […]

Benigni paroksizmalni tortikolis – prikaz slučaja

Zorana Ranđelović Mentor: Doc. dr Dragan Zlatanović Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, UKC Niš, Niš, Srbija Uvod: Uvod: BPT je redak i slabo prepoznat funkcionalni poremećaj nepoznate etiologije, koji se javlja u prvim mesecima života kod zdrave dece.  Prikaz slučaja: Žensko odojče, uzrasta 6 meseci, upućeno je na Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju […]

Ishrana kao faktor rizika ili zaštitini faktor za razvoj alergijskih bolesti kod dece

Dr Sci. Med. Ivana Filipović KBC dr Dragiša Mišović – Bolnica za ginekologiju i akušerstvo  Sa prevelancom od preko 30% alergijske boelsti su najčešće bolesti dece i adolescenata. Alergijske bolesti su multifaktorijalne što znači da u njihovoj etiopatogenezi učestuju kako gentski, tako i faktori sredine. Iako je do sada identifikovano preko 20 genskih lokusa u […]

Rana dijagnoza senzorineuralnog oštećenja sluha kod dece

Doc. dr Emilija Živković Marinkov1,2, Mila Bojanović1,2 1Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet 2Klinika za bolesti uva, grla i nosa, Univerzitetski klinički centar Niš, Srbija Oštećenje sluha kod dece utiče na razvoj govora, jezika, kognitivnu funkciju, a samim tim na intelektualni, socijalni i emocionalni razvoj ličnosti. Uvođenjem univerzalnog skrininga sluha novorođenčadi u porodilištu omogućena je detekcija, […]

Ehinokokoza kod dece

Prof. dr Nataša Miladinović-Tasić1,2, Milica Stanković3, Vesna Marjanović1,4, Kristina Arizanović1, Isidora Tasić1 1Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija 2Centar za mikrobiologiju, Institut za javno zdravlje Niš, Srbija 3Centar za patologiju i patološku anatomiju, Klinički centar Niš, Srbija 4Klinički centar, Niš, Srbija Ehinokokoza (hidatidna bolest) je kosmopolitska infekcija izazvana larvenom formom parazita roda Echinococcus (E). U […]

Hitna stanja u dečjoj hirurgiji

Doc. dr Ivona Đorđević Klinika za Dečije Interne Bolesti- UKC Niš Iako su deca najzdraviji deo ljudske populacije postoje mnoga stanja i bolesti koja zahtevaju promptno reagovanje i hitnu hiruršku intervenciju. Hitna stanja javljaju se u različitim uzrastnim grupama, a što je u vezi sa postojanjem urođenih anomalija,  imunološkim stanjem pacijenata, postojanjem komorbiditeta, fizičkom aktivnosti […]