D-Dimer: problemi i greške u intrepretaciji

Marjanović Goran1, 2,  Ćojbašić Irena, 1,2, Simonović Olivera1,2, Lazarević Milan1, 3 1Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet-predmet Osnovi imunologije2Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za hematologiju, Alergologiju i kliničku imunologiju3Univerzitetski kliniki centar Niš, Klinika za Kardiohirurgiju Procena aktivacije koagulacije kroz praćenje nivoa degradacionih produkata fibrina (D-Dimer) je postala deo svakodnevne prakse u savremenoj pedijatriji. Laboratorijsko testiranje je […]