Ishrana kao faktor rizika ili zaštitini faktor za razvoj alergijskih bolesti kod dece

Dr Sci. Med. Ivana Filipović KBC dr Dragiša Mišović – Bolnica za ginekologiju i akušerstvo  Sa prevelancom od preko 30% alergijske boelsti su najčešće bolesti dece i adolescenata. Alergijske bolesti su multifaktorijalne što znači da u njihovoj etiopatogenezi učestuju kako gentski, tako i faktori sredine. Iako je do sada identifikovano preko 20 genskih lokusa u […]

Krvni pritisak tokom testova sa opterećenjem kod dece i adolescenata

Dragan Radovanović Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, Srbija Prilikom fizičke aktivnosti submaksimalnog i maksimalnog intenziteta kod dece i adolescenata se očekuje umereno povećanje krvnog pritiska. Uprkos razjašnjenom fiziološkom mehanizmu koji uzrokuje povećanje sistolnog krvnog pritiska, vrlo je malo konkretnih podataka o promenama vrednosti krvnog pritiska u zavisnosti od vrste, trajanja i intenziteta […]